top of page

Voorwaardenvoorscholen

Onze voorwaarden voor scholen

TINO MDT is het maatschappelijke diensttijd programma van TINO Educare, een maatschappelijke onderneming, gericht op de inzet van de TINO methode in het onderwijs en de zorg.

Het doel van TINO MDT is om door middel van haar programma(activiteiten) voor jongeren een bijdrage te leveren aan de samenleving door middel van de drie MDT-pijlers:

 1. talentontwikkeling

 2. mensen ontmoeten buiten je bubbel en

 3. iets doen voor een ander

Dit doet TINO MDT onder andere door middel van haar (scholen)programma’s, het TINO Portal met aanvullend trainingsmateriaal (vanaf 2024), de fotostrips, de open klimsessie en de openbare (eind)presentaties en (eind)publicaties, de periodieke koffiemomenten voor de betrokken vertellers (gastsprekers), en het jaarlijkse TINO MDT zomerfeest. Tevens peilen wij de mening van jongeren middels ons TINO MDT Jongerenpanel en stimuleren wij (voormalig) deelnemers actief om door te groeien tot teamlid.

TINO Educare is voor haar TINO MDT programma afhankelijk van samenwerkende fondsen en partners. Zij steunen de doelstelling van TINO MDT en zorgen ervoor dat wij het programma kunnen aanbieden aan jongeren. Uiterlijk twee maanden voor ons programma voor de school of opleiding begint, maken wij concrete afspraken met de school, waaronder het aantal leerlingen/studenten dat zal deelnemen, de start- en einddatum, het gebruik van de ruimtes en welke (co)financiering er vanuit de school nodig is voor het aantal programma’s dat wij gaan uitvoeren op de school. De afspraken hierover maken wij met de betreffende school en leggen wij schriftelijk vast (via de mail). 

Om onze doelstellingen te behalen, die vanuit OCW gesteld zijn aan ons TINO MDT programma, is het van belang dat na inschrijving het programma daadwerkelijk wordt uitgevoerd op de betreffende school.

Wij maken voorafgaand aan dat wij de school bezoeken met onze trainers al kosten, zoals bijvoorbeeld voor de werving en opleiding van trainers, het maken van de planningen, het bestellen van materialen en het verstrekken van informatie aan scholen en trainers.

Het is mogelijk na het ontvangen van de officiële deelname bevestiging via de mail binnen 14 dagen kosteloos te annuleren. Daarna gaan we uit van een uitvoering van het programma. Mocht de school alsnog willen annuleren, worden er annuleringskosten gerekend.  

Deze algemene voorwaarden gelden verder als erkenning dat de school op de hoogte is van de voorwaarden en de definitie ‘inschrijving’.

Heb je vragen over deze voorwaarden? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar!

Maya Lievegoed en Florien Sjoerdsma
Projectleiders TINO MDT

1. Algemeen
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan het TINO MDT programma van TINO Educare.

 • Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft de school te kennen definitief deel te nemen aan het scholenprogramma.

 • De school tekent minimaal 90 dagen voor aanvang van het programma de samenwerkingsovereenkomst.

 • TINO Educare garandeert dat het reguliere programma met bijbehorende benodigdheden voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Algemene verwachtingen (inzet, voorbereiding en techniek, communicatie)
 • Je belooft namens de school om samen met TINO MDT, jongeren de handvatten en het podium te bieden om deel te nemen aan onze activiteiten.

 • We beloven elkaar alle onderdelen uit het reguliere programma zo goed mogelijk uit te voeren om de impact van de jongeren te maximaliseren.

 • We streven naar een heldere, spoedige communicatie over en weer.

 • We verwachten een gedegen, praktische voorbereiding; denk hierbij aan alle informatie doorgeven t.b.v. voorbereidende briefing, het klaarzetten van de materialen & ruimte(s) voor de workshop, per workshop is minimaal 1 docent aanwezig per 30 leerlingen/studenten. Hierdoor kunnen onze trainers zich richten op het trainen van de jongeren en zo de kwaliteit van het programma bewaken. TINO Educare zet tijdens het programma ook sporttrainers in. TINO Educare zorgt ervoor dat zij over de benodigde expertise en waar nodig, benodigde certificaten beschikken (zoals bij het klimmen). De trainers die worden ingezet bij TINO MDT vallen onder dezelfde voorwaarden als die in dit document staan beschreven.

 • Indien een activiteit op een externe locatie plaatsvindt, vindt het vervoer naar die locatie in overleg met de school plaats. De school is verantwoordelijk voor de planning na de activiteit en maakt de keuze of de leerlingen/studenten weer gezamenlijk terug naar school gaan of zelfstandig (naar huis) kunnen reizen.

 

3. Levering
 • In het kader van de regels van de Wet koop op Afstand zal TINO Educare inschrijvingen binnen 30 dagen behandelen. Dit betekent het bevestigen van deelname en er wordt telefonisch en/of via de mail contact opgenomen voor het inplannen van startdatum.

 • Indien TINO Educare niet in staat is om door overmacht het scholenprogramma te leveren, dan ontvangt de school bericht en heeft hij/zij in dat geval het recht de inschrijving te annuleren.

 

4. Aansprakelijkheid
 • De school is zich er van bewust dat de activiteiten die wij in opdracht van haar organiseert onder ander fysieke activiteiten eist en zekere risico’s met zich mee brengt. TINO Educare aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor enigerlei schade die mocht ontstaan in het kader van de uitvoering. De school vrijwaart TINO Educare en haar instructeurs van alle aansprakelijkheid, tenzij de teamleden van TINO Educare de op haar rustende contractuele en/of wettelijke verplichtingen heeft verzuimd en haar een verwijt kan worden gemaakt.

 • TINO Educare is in dat geval alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van TINO Educare. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de school redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van TINO Educare te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van TINO Educare wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan, in ieder geval met een maximum van EUR 500,- per gebeurtenis.

 • Iedere aansprakelijkheid van TINO Educare voor indirecte schade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is expliciet uitgesloten.

 

5. Herroepingsrecht
 • Overeenkomstig met de Wet Koop op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de school het recht met 14 dagen bedenktijd de inschrijving kosteloos te annuleren. Deze termijn begint op het moment dat je de officiële deelnamebevestiging via de mail hebt ontvangen. Indien je na afloop van deze termijn TINO Educare niet schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van annulering is de deelname aan het programma definitief.

 

6. Annulering & afwezigheid deelnemers
 • Wanneer deelname aan het programma na de termijn van het herroepingsrecht wordt geannuleerd wordt er een factuur voor de annuleringskosten gestuurd naar de medewerker die de school heeft ingeschreven. Dit bedrag dekt een deel van de gemaakte kosten. De factuur dient binnen 30 dagen te worden voldaan naar TINO Educare.

 • Bij annulering door de school worden door TINO Educare in rekening gebracht:
  a. alle ontwikkelings- en voorbereidingskosten die tot op het moment van annulering gemaakt zijn;
  b. alle kosten voor de uitvoering van de opdracht:
  –  100% van de kosten bij annulering binnen 24 uur voor
  aanvang van de activiteit;
  –  50% van de kosten bij annulering binnen 48 uur voor
  aanvang van de activiteit;
  –  0% van de kosten bij annulering langer dan 48 uur voor
  aanvang van de activiteit;
  c. alle kosten van een eventueel geboekte accommodatie die in rekening zijn of worden gebracht conform de voorwaarden van de accommodatie verschaffer.

 • Wij gaan uit van het aantal deelnemende leerlingen/studenten dat van tevoren met de school is besproken. Veranderingen in dit aantal kunnen tot 30 dagen voor aanvang door de school worden doorgegeven. Hierbij geldt wel een minimum aantal van 15 leerlingen/studenten om het programma te kunnen laten starten. Bij aanpassingen in het leerlingen/studenten aantal in de 30 dagen voor aanvang, gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hierboven en hieronder beschreven.

 • Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op scholen waar het oorspronkelijk geplande aantal leerlingen/studenten wordt aangepast naar minder dan 15, waardoor het programma niet meer kan worden gestart.

 • Indien de school meer leerlingen/studenten wil laten starten vindt hierover overleg plaats.

 • Wij moeten i.v.m. de subsidievoorwaarden van MDT, bij ons programma uitgaan van een aanwezigheid van 80% per deelnemer. Indien een deelnemer meer dan 20% afwezig is kunnen wij hem/haar niet meer meetellen als deelnemer. Bij meer dan 10% uitval boven de 20% afwezigheid komen komen de kosten van deze deelnemers ten laste van de school. Ter illustratie: op een groep van 30 deelnemers kunnen er 3 leerlingen kosteloos meer dan 20% afwezig zijn. Dit geldt ook voor leerlingen/studenten die vroegtijdig stoppen met hun deelname.

 • De kosten betreffen een tegemoetkoming  van de kosten die wij maken per deelnemer en bedragen €450,- inclusief btw wanneer een jongere na minder dan 4 sessies stopt, of al meer dan 20% afwezig is geweest. De kosten bedragen €250,- inclusief btw wanneer een jongere na minimaal 4 sessies stopt of dan meer dan 20% afwezig is geweest. Deze vergoedingen zijn niet van toepassing op leerlingen en studenten die voor aanvang of tijdens hun deelname wisselen van school of stoppen met hun opleiding. In die gevallen brengen wij de school geen kosten in rekening.

 

7. Gegevensbeheer
 • Indien de school deelneemt aan het programma van TINO MDT dan worden de gegevens opgenomen in het scholenbestand van TINO Educare. TINO Educare houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

 • TINO Educare respecteert de privacy van de afnemers en deelnemers van het scholenprogramma en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens.

 

 8. Overmacht
 • TINO Educare is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van TINO Educare alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 • TINO Educare behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is TINO Educare gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

9. Intellectuele eigendomsrechten
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het TINO MDT programma behoren uitsluitend toe aan TINO Educare.

 • Het is de school en haar leerlingen/studenten niet toegestaan om enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van TINO Educare, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

 
10. Overige bepalingen
 • Deze Overeenkomst wordt geacht een volledige weergave te bevatten van de afspraken tussen Partijen, zoals die bestaan op het moment van ondertekening van de Overeenkomst.

 • Indien een of meer van de bepalingen van deze Overeenkomst nietig is, vernietigbaar is, wordt vernietigd of anderszins ongeldig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen in overleg treden, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de oorspronkelijke regeling.

 • Aanvullingen en afwijkingen op de Overeenkomst zullen alleen geldig zijn voor zover deze schriftelijk tussen Partijen zijn vastgelegd.

 • Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen Partijen.

bottom of page